دسته: Yummy

Posted in Arnold Schwarzenegger Bret Easton Ellis Chadwick Boseman Irving Welsh Movie News Reginald Hudlin tenet in a theater Texas Trip Yummy Zombies

ما تنت را دیدیم ؛ ادای احترام Boseman؛ آیا ما فرهنگ داریم؟

در گزارش اخبار فیلم امروز: با دیدن احساس امنیت کردم اصول در یک تئاتر ، اما من در اقلیت هستم. ادای احترام چادویک بوسمن از…

Continue Reading
Posted in Bart Hollanders Fantasia Fest Maaike Neuville Movie News Yummy

یک فیلم زامبی درباره هیجانات ارزان ، تفسیر اجتماعی نیست

لذیذ، به عنوان اولین فیلم زامبی بلژیک ، یک فیلم ناخوشایند و گروتسک است که روند استفاده از ارواح را به عنوان استعاره از غیرانسانی…

Continue Reading