دسته: Will Madden

Posted in Alec Baldwin Beast Beast Casey Bader Danny Madden feature Jim Cummings Jose Angeles Movie News Shirley Chen Will Madden

الک بالدوین و دنی مادن در مورد ساخت وسواس سمپاتیک

Beast Beast کاری را انجام می دهد که معمولاً در یک عزیز ساندانس نمی بینید: این یک وسواس وسواسی است که حداقل در ابتدا دلسوز…

Continue Reading