دسته: whatever in love means

Posted in Emma Corrin fact check Josh O'Connor Movie News Prince Charles Princess Diana real news conference real press conference The Crown whatever in love means

مصاحبه واقعی شاهزاده چارلز و دیانا را مشاهده کنید

بله ، شاهزاده چارلز واقعاً گفت که او عاشق دیانا اسپنسر است – “هرچه عشق باشد” – همانطور که در تاج. تاج پیتر مورگان ،…

Continue Reading