دسته: what does sputnik mean

Posted in cold war cosmonaut Movie News sputnik title what does sputnik mean

اسپوتنیک به چه معنی است؟ معنای مضاعف عنوان فیلم

اسپوتنیک این ممکن است یک نام کنجکاوی برای فیلم جدید ترسناک علمی تخیلی باشد ، که در سال 1983 تنظیم شده است. این فیلم درباره…

Continue Reading