دسته: what does an assistant director do

Posted in 1st AD Covid-19 Movie News what does a 1st AD do what does a first AD do what does an assistant director do

اول میلادی چه می کند؟ COVID-19 را برای یک چیز متوقف کنید

دستیار اول کارگردان روی یک فیلم همیشه مهم بوده است. اما این موقعیت – که به عنوان اولین AD یا دستیار کارگردان نیز شناخته می…

Continue Reading