دسته: viral video

Posted in Cinema Law indie law Movie News Richard Prince social media viral video who owns your work?

ویدیوی شما تازه ویروسی شد. آیا مطمئن هستید که مالک آن هستید؟

در طول دهه گذشته ، چشم انداز سرگرمی دچار تغییر لرزه ای شده است. البته کانال های سنتی برای کشف استعدادها هنوز وجود دارند –…

Continue Reading