دسته: vertical

Posted in Articles - Moviemaking feature quibi vertical

Quibi گام بعدی اجتناب ناپذیر به سمت جریان عمودی است

با راه اندازی Quibi ، رسانه های سرگرمی قدم بعدی خود را به سمت جریان با فرمت عمودی بر می دارند – و از سنت…

Continue Reading