دسته: Václav Marhoul

Posted in feature Movie News Sound design The Painted Bird Václav Marhoul

Václav Marhoul و پاول Rejholec در طراحی صدا The Painted Bird’s Sound

پرنده نقاشی شده پسری از یک کشور بی نام را از طریق ادیسه ظلم به جنگ جهانی دوم دنبال می کند. از یک گویش Interslavic…

Continue Reading