دسته: Thousand Pieces of Gold

Posted in feature Feminist Western Movie News Nancy Kelly Thousand Pieces of Gold

هزاران قطعه از طلا نانسی کلی یک غربی نادیده گرفته فمینیستی است

لالو ، قهرمان فمینیست غربی نانسی کلی در سال 1990 هزار قطعه طلا ، می شود که بین دست مردان گویا کیسه آرد است: او…

Continue Reading