دسته: The Wolf of Snow Hollow

Posted in Chloe East feature Jim Cummings Movie News movie recommendations Robert Forster The Wolf of Snow Hollow

رابرت فورستر Chloe East را با مجموعه توخالی گرگ برفی شوخی کرد

فیلم جیم کامینگز گرگ برف توخالی یکی از آخرین پروژه های مرحوم رابرت فورستر بود – فعالیت حرفه ای وی که از آن آغاز شد…

Continue Reading