دسته: The Time Machine

Posted in Before the Fire contagion feature Movie News Movies That Predicted The Time Machine

فیلم های پیش بینی شده سال 2020 – علاوه بر سرایت

به جز هالیوود ، هیچ کس نمی توانست سال 2020 را پیش بینی کند. همانطور که همه روی زمین در اوایل سال جاری اشاره کردند…

Continue Reading
Posted in Before the Fire contagion Movie News Movies That Predicted The Time Machine

فیلم هایی که از سرایت تا قبل از آتش سوزی 2020 را پیش بینی کردند

به جز هالیوود ، هیچ کس نمی توانست سال 2020 را پیش بینی کند. همانطور که همه روی زمین در اوایل سال جاری اشاره کردند…

Continue Reading