دسته: The Reckoning

Posted in Charlotte Kirk Horror Neil Marshall Nicole Brown Simpson Podcasts The Reckoning witch hunt

شارلوت کرک و نیل مارشال می خواهند با توجه به کارشان قضاوت شوند – شروع با حساب

اگر در دو سال گذشته چیزی در مورد شارلوت کرک و نیل مارشال خوانده اید ، دشوار است که موضوع فیلم جدید آنها را بخوانید…

Continue Reading
Posted in Bill and Ted Fantastia Movie News online film festivals plague doctor mask The Reckoning theater regulations

اگر شما جرات دارید هفته آینده به یک فیلم بروید

در اخبار امروز Rundown: Fantasia Fest با یک فیلم مربوط به طاعون افتتاح می شود ، تئاترهای کالیفرنیا دستورالعمل های جدیدی را برای بازگشایی دوباره…

Continue Reading