دسته: The Forty-Year-Old Version

Posted in feature Movie News Radha Blank The Forty-Year-Old Version

“شما مجبور نیستید ساعت چهار صبح بنویسید”

رادا بلانک نویسندگی ، کارگردانی ، تهیه کنندگی و بازی در آن را بر عهده داشت نسخه چهل ساله، یک فیلم نیمه زندگینامه ای که…

Continue Reading