دسته: stutdofest

Posted in feature Movie News stutdofest VR

VR برای بازآفرینی تجربه ساده تماشای فیلم در تئاتر

اولین دوره جشنواره فیلم StudioFest در فنیقیه ، نیویورک بود. مورد دوم در اوجای کالیفرنیا بود. سومین بار برای آستین برنامه ریزی شده بود ،…

Continue Reading