دسته: Sound design

Posted in 2021 Complete Guide to Making Movies Darius Marder feature Interviews Nicolas Becker Riz Ahmed Sound design sound mixing The Sound of Metal

چگونه صدای فلز درد یک موسیقیدان متال را که ناشنوا است گرفت

صدای فلز درباره درامر بنام روبن است که با بازی ریز احمد بازی می کند و شنوایی خود را از دست می دهد. دوست دختر…

Continue Reading
Posted in feature Movie News Sound design The Painted Bird Václav Marhoul

Václav Marhoul و پاول Rejholec در طراحی صدا The Painted Bird’s Sound

پرنده نقاشی شده پسری از یک کشور بی نام را از طریق ادیسه ظلم به جنگ جهانی دوم دنبال می کند. از یک گویش Interslavic…

Continue Reading