دسته: Reflector

Posted in Alex amancio Alexandre Amancio Assassin's Creed Interviews Reflector Storyworld

Assassin’s Creed Exec در طول قرنطینه با طرفداران آنلاین بازی می کند

اگر با بازی های ویدیویی قرنطینه جهانی ما را پشت سر می گذارید ، در شرکت خوبی هستید: Alexandre Amancio ، مدیر هنری سابق Ubisoft…

Continue Reading