دسته: redemption

Posted in baby baby Yoda din djarin din jarin Dr. Pershing mandalorian midichlorian Movie News redemption the sin Yoda

چگونه کودک Yoda از قبل دارای قدرت های جدی است؟

ماندالوریایی با افشای اینکه بچه یودا دارای قدرت بسیار زیاد جدی برای کودکی که فقط 50 سال دارد ، در قسمت دوم خود بمب پروتون…

Continue Reading