دسته: QAnon

Posted in Cecil Hotel feature Jeffrey Epstein Joe Berlinger Q QAnon Ron Watkins The Rundown woody allen

آیا ران واتکینز گای Q است؟ آلن و اپشتین ؛ تعهد HFPA

در Movie News Rundown امروز: یک سند جدید سعی می کند “Q” پشت QAnon را از حالت نقاشی درآورد. هتل سیسیل مدیر از مردم می…

Continue Reading