دسته: Portrait of a Lady on Fire

Posted in Anya Taylor-Joy Claire Mathon Emmys Delayed Furiosa Mad Max Movie News Portrait of a Lady on Fire woody allen

بررسیهای وودی آلن؛ برنامه های دیوانه حداکثر؛ چک ها می آیند

ما خلاصه اخبار امروز فیلم را نگه می داریم: فصل امیس به تعویق می افتد. بروزرسانی فیلم های سنگین ، از بتمن به دیوانه مکس…

Continue Reading