دسته: Petr Kotlar

Posted in feature Julian Sands Movie News Petr Kotlar The Painted Bird

چرخش وحشتناک Julian Sands را در این کلیپ تماشا کنید

“من به سمت جذب شدم نقاشی شده پرنده جولیان ساندز می گوید ، بخاطر بی پروایی ، آشکار اما نهایتا بازنگری تحمل استقامت انسان ،…

Continue Reading