دسته: Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests

Posted in CNN Films HBO Max Isabel Briggs Myers MBTI Merve Emre Movie News Myers Briggs Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests personality test

پرسونا داك نكات برجسته گذشته ناشناخته را نشان می دهد

مستند جدید پرسونا: حقیقت تاریک در پشت تست های شخصیت، به عمق تاریخچه آزمون شخصیت مشهور Myers-Briggs Type Indicator – و جزئیات نگران کننده یک…

Continue Reading