دسته: Pepe the Frog

Posted in Capone feature Movie News Pepe the Frog Scarface

Scarface ، Capone و Pepe the Frog امروز شرور شما هستند

جمعه مبارک دوستان. در جمع بندی اخبار فیلم امروز ، ما به بزرگترین خطرات جامعه نگاه می کنیم – زخم، آل کاپون ، و پپه…

Continue Reading
Posted in feature feels good man Movie News pepe Pepe the Frog

چگونه پپه قورباغه به طلسم ترول ها ، نژادپرستان و اینچ تبدیل شد

مستند جدید انسان خوبی است بررسی می کند که چگونه نژادپرستان ، ترول ها و اینچک ها شخصیت کارتونی بی گناه به نام پپه قورباغه…

Continue Reading