دسته: nuclear codes

Posted in Donald Trump Fahrenheit 11/9 michael moore Movie News nuclear codes

مایکل مور یادداشت می کند که ترامپ در صورت از دست دادن همچنان کد هسته ای خواهد داشت

مایکل مور از دموکرات ها خواست که آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند رای دهندگان رئیس جمهور ترامپ آنها را بترسانند – در…

Continue Reading
Posted in Donald Trump Fahrenheit 11/9 michael moore Movie News nuclear codes

مایکل مور یادداشت می کند که ترامپ در صورت از دست دادن همچنان کد هسته ای خواهد داشت

مایکل مور از دموکرات ها خواست که آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند رای دهندگان رئیس جمهور ترامپ آنها را بترسانند – در…

Continue Reading