دسته: My Dinner With Andre

Posted in André Gregory Exclusive Book Excerpt Movie News My Dinner With Andre

گزیده کتاب این کتاب خاطرات من نیست

شام من با آندره مشهور است که تقریباً فقط شامل یک گفتگوی فلسفی در هنگام صرف شام بین دو دوست قدیمی و ناشناخته در آن…

Continue Reading