دسته: moviemakers

Posted in coronavirus rules COVID-19 legal advice COVID-19 legal rules Filmmakers Movie News moviemakers

9 قانون ضروری COVID-19 برای سازندگان فیلم: راهنمای کوتاه قانونی

دادستان دیوید آلبرت پیرس با دقت در مورد قوانین COVID-19 در کلیه حوزه های قضایی تحقیق کرده است تا راهنمایی های زیر را برای سازندگان…

Continue Reading