دسته: Mister Rogers

Posted in 143 pounds Beautiful Day in the Neighborhood Fred Rogers Mister Rogers Movie News Mr. Rogers

آقای راجرز برای مدت 30 سال 143 پوند وزن داشت. چرا

فیلم آقای راجرز یک روز زیبا در محله تصویری واضح از مجری تلویزیونی کودکان قهرمانانه مهربان ارائه می دهد – اما جزئیات جالب توجهی را…

Continue Reading