دسته: matching

Posted in dating Dimitri Leonidas DNA Hannah Ware James Whiting Love matching Movie News Netflix Rebecca Webb The One

آیا دوست یابی مبتنی بر DNA یک چیز واقعی است؟

سریال درام رابطه جدید Netflix یکی از از بنیانگذار یک شرکت خیالی پیروی می کند که از نظر علمی افراد را با شریک کامل خود…

Continue Reading