دسته: Matchbox Pictures

Posted in Greg A. Sager Matchbox Pictures Movie News open your eyes shooting through covid-19

با وجود یک بیماری همه گیر با یک تیم 5 نفره چشمان خود را چگونه باز کنید

در ابتدا وقتی من به خدمه و بازیگرانی که در مورد فیلمبرداری چه اتفاقی درگیر بودند ، نزدیک شد چشمانت را باز کن کاملاً واضح…

Continue Reading