دسته: Maaike Neuville

Posted in Bart Hollanders Fantasia Fest Maaike Neuville Movie News Yummy

یک فیلم زامبی درباره هیجانات ارزان ، تفسیر اجتماعی نیست

لذیذ، به عنوان اولین فیلم زامبی بلژیک ، یک فیلم ناخوشایند و گروتسک است که روند استفاده از ارواح را به عنوان استعاره از غیرانسانی…

Continue Reading