دسته: Long Beach

Posted in Alice Wu Frontiline I'm Not A Monster Long Beach November Rundown The Half of It

جذابیت های نولان؛ آلیس وو در نیمی از آن ؛ پشت صعود

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: کریستوفر نولان از کلمه “جذاب” برای توصیف موارد زیادی استفاده می کند و ما پنج مورد را بررسی کردیم….

Continue Reading