دسته: Kimberley Datnow

Posted in Amy Datnow Articles - Moviemaking Daddy Issues feature Kimberley Datnow

آنچه از اولین فیلم ما آموخته ایم

فیلم جدید ما مسائل بابا یک زن محور در مورد کشف مجدد خود در پی ضرر است. این فیلم به دنبال سفر عاطفی هنریتا است…

Continue Reading