دسته: John Lennon

Posted in Get Back John Lennon Movie News Paul McCartney Peter Jackson Beatles Yoko Ono

پیتر جکسون بیتلز داک ، لادهایی را به نظر می رسد که خام و تند و زننده هستند

صحنه های جدید از مستند پیتر جکسون بیتلز برگرد چهار پسر دوست داشتنی از لیورپول را پیدا کنید زیرا ما عادت نداریم آنها را ببینیم:…

Continue Reading
Posted in Ashley Spillers Beatles Chris Doubek David Shields John Lennon LA Film Critics Movie News Nick Toti Peter Jackson Rachel Kempf Small Axe Steve McQueen Tara Miele Wander Darkly

میلیارد ها سالن برای تئاترهای کوچک دکتر پیتر جکسون بیتلز با جهنم مصاحبه کنید

در گزارش اخبار فیلم امروز: امید به تئاترهای کوچک ، منتقدان تحریک کننده از یک مجموعه پنج قسمتی “بهترین فیلم” نام می برند و پیتر…

Continue Reading