دسته: Jessica Barth

Posted in 12 Hour Shift Brea Grant David Guillod Jeanise Jones Jessica Barth Movie News reading film festival Studiofest

دیوید گیلود دوباره دستگیر شد. جمع آوری کمک مالی پرستار بچه بورات

در گزارش اخبار فیلم امروز: دیوید گیلود ، تهیه کننده فیلم که قبلاً به اتهام تجاوز جنسی روبرو شده بود ، دوباره دستگیر شد. یک…

Continue Reading
Posted in David Guillod Jessica Barth Movie News

دیوید گیلود ، تهیه کننده استخراج با 11 شمارش Felony متهم شد

در اخبار فیلم امروز: داستان درونی نحوه استخراج دیوید گیلود ، تهیه کننده اجرایی ، به 11 مورد جنایت در تجاوز جنسی به چهار زن…

Continue Reading