دسته: Jeff Fowler

Posted in Deadpool feature Jeff Fowler Movie News Podcasts Sega Sonic the Hedgehog Tim Miller

چگونه جونی فاولر کارگردان جوجه تیغی از جبهه عقب نشینی کرد

Sonic the Hedgehog جف فاولر ، کارگردان می گوید هنگامی که برای اولین بار تصاویر Sonic را منتشر کرد – و طرفداران آنها را به…

Continue Reading
Posted in Deadpool feature Jeff Fowler Movie News Podcasts Sega Sonic the Hedgehog Tim Miller

جف فاولر ، مدیر خارپشت ، سریع پاسخ به انتقاد پاسخ داد

Sonic the Hedgehog جف فاولر ، کارگردان می گوید هنگامی که برای اولین بار تصاویر Sonic را منتشر کرد – و طرفداران آنها را به…

Continue Reading