دسته: jail

Posted in Atomic Blonde civil suit David Guillod Extraction jail lawsuit Movie News

دیوید گیلود مجدداً متهم شد – ادعای دادگاه برای حمله به دبیرستان

“در عرض چند ثانیه ، متهم گیلود ، شاکی جین دو را به پایین چمن ها هل داد ، شورت او را از اطراف مچ…

Continue Reading