دسته: I’m thinking of ending things

Posted in Charlie Kaufman I'm thinking of ending things Movie News Podcast

چارلی کافمن و من به پایان دادن به چیزها فکر می کنم: “ما در حافظه زندگی می کنیم”

فیلم جدید چارلی کافمن دارم به پایان کارها فکر می کنم به دو مورد از آشناترین سوژه های خود برمی گردد: مبارزه برای برقراری ارتباط…

Continue Reading
Posted in book recommendations; surviving the silence Charlie Kaufman feature I'm thinking of ending things Kindergarten Cop Movie News

چارلی کافمن جدید؛ دفترچه های تابستانی کتاب؛ سرگرمی امکان پذیر است

Movie News Rundown: اولین نگاه به فیلم جدید چارلی کافمن من به فکر پایان دادن به چیزها هستم؛ توصیه های کتاب تابستانی از مدیر مهتاب،…

Continue Reading