دسته: I Am Woman

Posted in feature Helen Reddy I Am Woman Movie News

I Am Woman افتخارات میراث هلن ردی را برای فعالیت فمینیستی به ارمغان می آورد

کارگردان Unjoo Moon در دهه 1970 در ساحل شمالی سیدنی بزرگ شد و به یاد می آورد دهه به عنوان زمان تغییر و توانمندسازی زنان…

Continue Reading