دسته: Goody Hallett

Posted in Black Sam Bellamy Goody Hallett Mary Hallett Movie News Netflix pirate Sam Bellamy Samuel Bellamy The Lost Pirate Kingdom

داستان افسانه ای عشق بلک سام بلامی و ‘گودی’ هالت

Netflix پادشاهی دزدان دریایی گمشده این مجموعه تاریخ بسیاری از دزدان دریایی معروف عصر طلایی دزدی دریایی را بازیابی می کند. در میان آنها ساموئل…

Continue Reading