دسته: Ginny Mohler

Posted in Brittany Shaw feature Ginny Mohler Joey King Lydia Dean Pilcher Movie News Radium Girls

دختران رادیوم و گذر رمزنگاری که از آن الهام گرفته است

دختران رادیوم متولد شد وقتی جینی مولر هنگام کار به عنوان محقق بایگانی در سال 2012 با گذرگاه کنجکاو مواجه شد. “من در حال جستجوی…

Continue Reading