دسته: French hours

Posted in Articles - Moviemaking Deon Taylor DON'T FEAR French hours Jon C. Scheide

آیا فیلم شما باید در ساعات فرانسه فیلمبرداری کند؟ ساعت فرانسه چیست؟

اگر فکر می کنید ، “ساعت فرانسه چیست؟” شما اولین سازنده ای نیستید که این سوال را دیرهنگام می پرسید ، زیرا تولیدات در سراسر…

Continue Reading