دسته: fact check

Posted in Emma Corrin fact check Josh O'Connor Movie News Prince Charles Princess Diana real news conference real press conference The Crown whatever in love means

مصاحبه واقعی شاهزاده چارلز و دیانا را مشاهده کنید

بله ، شاهزاده چارلز واقعاً گفت که او عاشق دیانا اسپنسر است – “هرچه عشق باشد” – همانطور که در تاج. تاج پیتر مورگان ،…

Continue Reading
Posted in Emma Corrin fact check Josh O'Connor Movie News Prince Charles Princess Diana real news conference real press conference The Crown

مصاحبه نامزدی واقعی پرنس چارلز و دیانا اسپنسر را مشاهده کنید

بله ، پرنس چارلز واقعاً گفت که او عاشق دیانا اسپنسر است – “هرچه عشق باشد” – همانطور که در تاج. تاج پیتر مورگان ،…

Continue Reading