دسته: Discovery

Posted in Asian Giant Hornet Attack of the Murder Hornets Discovery Michael Paul Stephenson Movie News Murder Hornets

هنگامی که یک اشکال مرگبار برای مدیر کار خط تولید خط تولید کرد

اولین باری که مایکل پل استفنسون یک غول پیکر آسیایی را از نزدیک دید لحظه ای بود که هرگز فراموش نمی کند. مدیر مستند جدید…

Continue Reading