دسته: development

Posted in 2021 Complete Guide to Making Movies Aaron Schneider development Greyhound Movie News tom hanks

کارگردان تازی ، آرون اشنایدر ، The Practical و The Imagined را ادغام کرد

در این ویژگی ، تازی کارگردان آرون اشنایدر می گوید که چقدر ساختن یک طرح نبرد قوی در مراحل توسعه / پیش تولید حماسه جنگ…

Continue Reading