دسته: Daryl Brooks

Posted in Borat Borat's Daughter Daryl Brooks Movie News Rudy Giuliani

رودی جولیانی در مورد آزمایش بد است. داریل بروکس این را ثابت می کند

اگر او و تیمش در امر بررسی بهتر بودند ، رودی جولیانی با دختر بورات در موقعیت سازشی قرار نمی گرفت. اما این در مقایسه…

Continue Reading