دسته: Cyrano

Posted in algorithm Alice Wu Cyrano Movie News Netflix Podcasts The Half of It

الگوریتم ها “ارز صمیمیت” را کاهش می دهند

آلیس وو ، مدیر نصف آن، زمانهایی را که مجبور بودید از دست می دهد می دانم کسی که کسی را بشناسد نیمی از آن…

Continue Reading