دسته: cujo

Posted in Christine cujo fire starter Movie News Stephen King movies The Shining

7 استفان کینگ فیلم های باورنکردنی تر از آنچه اکنون اتفاق می افتد است

ما روزانه یک بار پیاده روی می کردیم تا روز دیگر ، از خیابان عبور کنیم تا از همسایگان خود دوری کنیم و موج جدید…

Continue Reading