دسته: creature

Posted in alien concept art creature Directing sputnik

چگونه بیگانه در فیلم علمی تخیلی روسیه تکامل یافت

ما فکر می کنیم راه ایده آل برای دیدن اسپوتنیک کاملاً سرد است – دانستن چیزی جز این که این یک فیلم علمی تخیلی /…

Continue Reading