دسته: Coming to America 2

Posted in Arsenio Hall Coming 2 America Coming to America 2 Craig Brewer Eddie Murphy James Earl Jones Movie News

ادی مورفی به کوئینز بازگشت

آمدن 2 آمریکا بیش از 30 سال بعد تریلر اینجا است آمدن به آمریکا، و ظاهراً زاموندا دارای یک جانشینی مردسالارانه است. حداقل این کلمه…

Continue Reading