دسته: Birth of a Nation

Posted in Birth of a Nation Movie News racism The Jazz Singer

تاریخچه طولانی هالیوود با نژادپرستی

بینندگانی که در تاریخ 3 اکتبر 1977 در ABC News تنظیم شدند ، شنیدند که این موارد خواننده جاز – فیلمی که 50 سال پیش…

Continue Reading
Posted in Birth of a Nation Movie News racism The Jazz Singer

تاریخچه طولانی هالیوود با نژادپرستی

بینندگانی که در تاریخ 3 اکتبر 1977 در ABC News تنظیم شدند ، شنیدند که این موارد خواننده جاز – فیلمی که 50 سال پیش…

Continue Reading