دسته: Benjamin Loeb

Posted in Benjamin Loeb Eye Piece feature Movie News Pieces of a Woman

صحنه سازی قطعات زن یک ترتیب 24 دقیقه ای تک نفره

تکه های یک زن ونسا کربی ، شیعه لا بوف و الن بورستین در نقش خانواده ای که از غم و اندوه از هم پاشیده…

Continue Reading